PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika taikoma UAB REMVALUS vykdomoje veikloje. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokius duomenis UAB REMVALUS renka ir kokiais tikslais juos naudoja, kai klientas naudojasi teikiamomis paslaugomis.

1.2. Šios politikos tikslas - reglamentuoti klientų asmens duomenų tvarkymą UAB REMVALUS, užtikrinant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir Bendrojo Asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR)  Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatų, kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.3. Šia privatumo politika privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas UAB REMVALUS teikiamomis paslaugomis besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas UAB REMVALUS internetinėje svetainėje, ar paslaugomis naudojasi neprisiregistravęs (toliau – Vartotojas). Kiekvienas vartotojas, naudodamasi UAB REMVALUS paslaugomis patvirtina, kad yra susipažinęs su privatumo politika, ją suprato ir ja vadovausis, taip pat patvirtina, kad susipažino su Prekių pirkimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Jeigu kuri nors šių politikos nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių privatumo politikos nuostatų.

1.4. Vartotojas neprivalo suteikti UAB REMVALUS asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus gali nepavykti įsigyti prekių ir/ar teikiamų paslaugų ir nebus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, sudaryti prekių pirkimo-pardavimo ir/ar paslaugų  teikimo sutarties nėra galimybės, nes UAB REMVALUS negali tokio užsakymo išpildyti.

1.5. UAB REMVALUS gali naudoti asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Asmens duomenis UAB REMVALUS taip pat gali tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Vartotojo arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus. Dėl šios priežasties asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Vartotojų ir kitų asmenų teises.

1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums šios svetainės dalyje „Kontaktai“  nurodytu elektroninio pašto adresu.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį. Naudoti ir tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik UAB REMVALUS darbuotojai ir/arba tvarkytojai, susipažinę su UAB REMVALUS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir pasirašę pasižadėjimą ir ar/susitarimą/sutartį laikytis asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

2.2. Duomenys, kuriuos tvarko UAB REMVALUS Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, naudojant informaciją, susijusią su asmeniu (toliau - duomenys):

- įrenginio iš kurio jungiamasi prie elektroninių parduotuvių IP, informacija apie kliento įrenginio naudojamą naršyklę, naršymo turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiamasi, prisijungimų data ir laikas, vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo informacija, informacija apie pirktas prekes, kainą, pirkimų ir veiksmų istorija, susirašinėjimo su UAB REMVALUS istorija, informacija, gaunama jungiantis prie „Google“ ir „Facebook“.

- jei prisijungiama naudojantis mobiliaisiais įrenginiais, toliau nurodytos žurnalų rinkmenos taip pat fiksuojamos kaip naudojimosi svetaine dalis: mobiliojo įrenginio modelis ir gamintojas, bei mobiliojo įrenginio naudojama operacinė sistema („iOS“, „Android“).

- jei prekės siunčiamos/gaunamos/atsiimamos trečiųjų asmenų, gaunama ir tvarkoma gaunančių prekę/es asmenų pagrindinė informacija. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiima/gauna įsigytas prekes Vartotojas gali, jeigu toks asmuo yra davęs sutikimą. Vartotojui pateikiant mums trečiųjų asmenų, atsiimančių/gaunančių prekę informaciją, laikome, kad Vartotojas patvirtina, jog turi tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

- jei užsakomos  paslaugos – pagrindinė informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir tinkamam jos įgyvendinimui tiek iš Vartotojo pusės – siekiant, kad būtų tinkamai atsiskaityta, tiek iš UAB REMVALUS pusės, siekiant, kad būtų tinkamai suteiktos paslaugos.

2.3. Duomenų rinkimo, naudojimo ir tvarkymo būdai ir tikslai. Renkami asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. UAB REMVALUS duomenis tvarko automatiniu būdu, tai reiškia veiksmus, visiškai ar iš dalies atliekamus automatinėmis priemonėmis.

Asmens duomenų rinkimo būdai:

UAB REMVALUS asmens duomenis gauna tiesiogiai iš vartotojo (pvz. vardas, pavardė, adresas ir kt.), dalį duomenų (pvz. IP, naršymo URL adresai ir pan) surenka vartotojui naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis (kompiuteris, mobilus telefonas ir kt. įrenginiai) bei atliekant veiksmus UAB REMVALUS svetainėse (pvz. pirkimų, mokėjimų, susirašinėjimo istorija ir pan.).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

- klientų identifikacija;

- užtikrinti tinkamą sudarytos sutarties įgyvendinimą;

- elektroninė prekyba;

- tiesioginė rinkodara;

- ginčų sprendimas, taisyklių bei teisių vykdymo įgyvendinimas ir gynimas;

- svetainės naudojimo analizė ir vertinimas tęstinio produktų ir paslaugų gerinimo tikslais;

- svetainių saugumo, saugomų duomenų bei kibernetinių atakų ir kitų grėsmių svetainės vientisumui prevencija;

- kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tikslai.

2.4. Specifinėms paslaugoms teikti UAB REMVALUS gali samdyti išorinius paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūras atlieka savo vardu ir savo rizika pagal UAB REMVALUS nurodymus. UAB REMVALUS trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Šios procedūros apima:

-     techninės infrastruktūros tiekimą svetainėse bei vietos serveriuose suteikimą;

-     pristatymo paslaugų suteikimą;

-     naudojimosi analizę;

-     klientų aptarnavimą bei užklausų apdorojimą;

-     mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą

-     svetainių priežiūrą ir saugumą.

2.5. Asmens duomenų saugojimo trukmė. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina ir saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių pirkimo – pardavimo ir/ar paslaugų teikimo sutarčiai įvykdyti. Visi duomenys ir visos sutartys saugomos užtikrinant konfidencialumo apsaugą. Asmens duomenys, kurie tvarkomi gavus vartotojo sutikimą, yra tvarkomi ir saugomi iki vartotojo sutikimo atšaukimo dienos arba du metus po paskutinio naudojimosi Bendrovės paslaugomis. Visais atvejais asmens duomenys saugomi ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

3.1. Vartotojas bet kuriuo metu turi teisę:

- būti informuotas apie duomenis, kuriuos tvarkome ir pareikalauti šių duomenų kopijos (teisė būti informuotam), su visais duomenimis, kuriuos aktyviai vartotojas pateikia UAB REMVALUS iš įmonės perkant prekes ir/ar paslaugas, taip pat bet kuriuo metu gali susipažinti savo susikurtoje paskyroje;

- reikalauti pataisyti netikslius duomenis ir papildyti trūkstamus duomenis (teisė į ištaisymą), visus duomenis, kuriuos aktyviai pateikė mums svetainėje, taip pat bet kuriuo metu gali pakeisti paskyroje (išskyrus išsiųstas ir gautas žinutes);

- reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti (teisė į ištrynimą);

- reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus (teisė apriboti tvarkymą);

- jei atitinkami įstatymu apibrėžti kriterijai, turi teisę gauti savo pateiktus duomenis perskaitoma struktūrizuota forma, kuri gali būti perduodama kitam duomenų tvarkytojui ar, kai tai techniškai įmanoma, leisti, kad juos perduotų UAB REMVALUS (teisė į duomenų perkeliamumą);

- kai duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, prieštarauti tokiam tvarkymui (teisė prieštarauti);

- taip pat turi teisę bet kuriuo metu atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikė registruodamiesi ar naudodamiesi UAB REMVALUS paslaugomis. Toks atsisakymas nepaveiks duomenų tvarkymo, įvykdyto iki atsisakymo ir paremto suteiktu sutikimu, teisėtumo;

- atlikti kitus veiksmus, numatytus įstatymuose.

3.2.  Prašymų susijusių su asmens duomenų tvarkymu pateikimas. Prašymus galima pateikti šiais būdais:

- asmeninėje Vartotojo paskyroje UAB REMVALUS svetainėje;

- atsiunčiant prašymą UAB REMVALUS svetainės dalyje „Kontaktai“ ir/ar „Apie mus“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

- atvykus į UAB REMVALUS prekybos vietas.

3.3. Bendrovė nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą ar sunaikinimą.

3.4 Bendrovė užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus. Nepaisant bet kokių kitų teisės gynimo priemonių, Vartotojas taip pat turi teisę bet kuriuo metu pateikti skundą priežiūros institucijoms.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems duomenų gavėjams, su kuriais UAB REMVALUS yra pasirašiusi atitinkamas sutartis dėl Asmens duomenų perdavimo/teikimo ir duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

4.2. Tam tikromis aplinkybėmis UAB REMVALUS išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie Vartotojų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra lygiavertis tam, kurį užtikrina UAB REMVALUS ir taikomi teisės aktai.

4.3 Visais kitais atvejais duomenys trečiosioms šalims perduodami, jei yra gautas vartotojo sutikimas/leidimas ar vartotojas pats yra suteikęs trečiosioms šalims prieigą prie savo duomenų.

5. SAUGUMAS

5.1. Prieiga prie Vartotojo paskyros apsaugoma vartotojo nustatytu slaptažodžiu. Vartotojas neturi teisės atskleisti savo slaptažodžio tretiesiems asmenims ir baigęs naudotis svetaine, privalo atsijungti nuo paskyros, ypač jei naudojamasi viešu kompiuteriu. Vartotojas įspėjamas, kad duomenų perdavimas internetu (pvz. elektroniniu paštu) ne visada yra visiškai saugus ir neįmanoma užtikrinti, kad trečiosios šalys prie jų neprisijungs.

5.2. UAB REMVALUS imasi visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie vartotojų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga šioje duomenų apsaugos politikoje aprašytais tikslais.

5.3. Visos sudarytos sutartys su Vartotojais visą saugojimo laikotarpį saugomos užtikrinant turinio konfidencialumo apsaugos standartus.

6. SLAPUKŲ POLITIKA

6.1. Vartotojui lankantis svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis UAB REMVALUS paslaugomis ar pranešimų perdavimo kanalais, UAB REMVALUS arba jos įgalioti paslaugų teikėjai gali naudoti slapukus. Slapukai padeda greičiau ir patikimiau pateikti turinį, tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Vartotojo įrenginį, besilankant interneto svetainėje. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau asmeninė informacija, kurią tvarko UAB REMVALUS, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

6.2. Slapukų tipai, naudojimas ir valdymo būdai.

- funkciniai slapukai – jie leidžia naršyti svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, (pvz. „įdėti į krepšelį“). Tai yra būtinieji slapukai, kurie privalomi, jų negalima atšaukti. Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

- analitiniai slapukai – leidžia įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį, šie slapukai, renka anoniminę informaciją ir teikia ataskaitas apie lankytojų elgesį svetainėje.

- vartotojų parinktis įsimenantys slapukai – naršant ar perkant, šie slapukai įsimena parinktis ir dėl to galima užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie vartotojo poreikių. Nuostatų slapukai įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, pasirinkta kalba arba regionas, kuriame yra vartotojas.

- tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami vartotojui pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti, taip pat apriboja reklamas, kad vartotojas jas matytų tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti reklaminių kampanijų efektyvumą.

- neklasifikuoti slapukai yra tokie slapukai, kurių klasifikavimas vykdomas kartu su atskirų slapukų teikėjais.

6.3. Nebent šioje duomenų apsaugos politikoje nurodyta kitaip, būtinieji slapukai yra būtini svetainės funkcionalumui ir veikimui. Tai apima slapukus, kurie leidžia vartotojui prisiregistruoti prie saugomos svetainės dalies, įsigyti prekę ar naudotis elektronine mokėjimų sistema. Dauguma slapukų iš vartotojo įrenginio ištrinami pasibaigus vartotojo naršyklės sesijai. Būtinuose slapukuose saugomą informaciją UAB REMVALUS naudoja pageidaujamų paslaugų ir funkcijų teikimui.

6.4. Vartotojui prisijungus prie svetainės, rodomas slapukų pranešimas ir prašomas leidimas į vartotojo įrenginį patalpinti slapukus. Iš slapukų gauta informacija naudojama, geresniam svetainės pritaikymui bei tam, kad pritaikyti vartotojui rodomą reklamą prie vartotojo poreikių. Jei vartotojas duoda leidimą siųsti rinkodaros laiškus, ši informacija naudojama siūlant personalizuotą rinkodaros informaciją (tiksliniai slapukai).

6.5. Vartotojui naudojantis svetaine po to, kai parodomas slapukų pranešimas, laikoma, kad vartotojas sutinka, kad slapukai bus naudojami aukščiau nurodytais tikslais.

6.6. Vartotojas gali savo naršyklę sukonfigūruoti taip, kad atsisakytų kai kurių ar visų slapukų ar, kad būtų prašoma jo leidimo prieš juos priimant. Daugelis naršyklių leidžia atšaukti arba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuo konkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Atsisakius slapukų, kai kurių paslaugų funkcionalumas gali būti apribotas. Jei prie svetainės vartotojas jungiasi naudodamasis keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turi užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta slapukų parinktims.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

UAB REMVALUS paslaugas vysto nuolat, todėl pasilieka teisę pakeisti šią privatumo politiką bet kuriuo metu, vadovaudamasi įstatymais. Visi pakeitimai nedelsiant bus publikuojami svetainėje.