PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika yra UAB REMVALUS Asmens duomenų tvarkymo taisyklių dalis ir sudaro Klientų susitarimo dėl naudojimosi UAB REMVALUS svetainėmis pagrindą - Prekių pirkimo taisykles. Ši privatumo politika taikoma internetinėms parduotuvėms (toliau - svetainės), kurias valdo UAB REMVALUS. Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokius duomenis UAB REMVALUS renka ir kokiais tikslais juos naudoja, kai klientas naudojasi svetainėse teikiamomis paslaugomis.

1.2. Šios politikos tikslas - reglamentuoti klientų asmens duomenų tvarkymą UAB REMVALUS, užtikrinant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir Bendrojo Asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR)  Nr. 2016/679, kitų teisės aktų nuostatų, kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.3. Šia privatumo politika privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas UAB REMVALUS svetainėmis besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – vartotojas). Kiekvienas asmuo registruodamasis Svetainėje privalo perskaityti šią privatumo politiką, taip pat Prekių pirkimo taisykles ir įsipareigoti jų laikytis. Jeigu kuri nors šių politikos nuostata prieštarauja įstatymams ar kitiems teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojanti, ji nedaro negaliojančiomis likusių privatumo politikos nuostatų.

1.4. Vartotojas neprivalo suteikti UAB REMVALUS asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus gali nepavykti įsigyti mūsų prekių ir nebus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, sudaryti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nėra galimybės, nes UAB REMVALUS negali tokio užsakymo išpildyti.  

1.5. UAB REMVALUS gali naudoti asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Asmens duomenis UAB REMVALUS taip pat gali tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Vartotojo arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus. Dėl šios priežasties asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Vartotojų ir kitų asmenų teises.

1.6. Iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens privatumo apsaugos nuostatų, rašykite mums šios svetainės dalyje „Kontaktai“  nurodytu elektroninio pašto adresu.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį. Naudoti ir tvarkyti Asmens duomenis turi teisę tik Darbuotojai ir Tvarkytojai, susipažinę su UAB REMVALUS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir pasirašę pasižadėjimą ir ar/susitarimą/sutartį laikytis asmens duomenų tvarkymo taisyklių.

2.2. Duomenys, kuriuos tvarko UAB REMVALUS Asmens duomenys – reiškia bet kurią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, naudojant informaciją, susijusią su asmeniu (toliau - duomenys):

- įrenginio iš kurio jungiamasi prie elektroninių parduotuvių IP, informacija apie kliento įrenginio naudojamą naršyklę, naršymo turinį ir universaliuosius adresus (URL), prie kurių jungiamasi, prisijungimų data ir laikas, vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo informacija, informacija apie pirktas prekes, kainą, pirkimų ir veiksmų istorija, susirašinėjimo su UAB REMVALUS istorija, informacija, gaunama jungiantis prie „Google“ ir „Facebook“.

Krepšelis